Shop Mobile More Submit  Join Login
ZalSky by XxInfamousWormxX ZalSky by XxInfamousWormxX
Looks like everypasta is into this ship... including me. But ZaLurker is much better... I don't like all the rape thingy for ZalSky.
But look at these two... So precious !
Enjoy !


Characters's design(C):iconcomickit:
Masky(C)Marble Hornets
Zalgo(C)???
Art(C)Me
Add a Comment:
 
:iconbutterkitti:
BUTTERKITTI Featured By Owner Oct 26, 2015  Student General Artist
Usually I'm not a yaoi fan, BUT MASKY IS SO FUCKING CUTEEE
Reply
:iconnikahthefox:
NikahTheFox Featured By Owner Oct 12, 2015  Hobbyist Artist
THIS SHIP MAKES NO SENSE XD
Reply
:iconntsefan:
NTSEFAN Featured By Owner Aug 9, 2015
Fun fact: Did you know that the first time I saw Masky, I thought he was a girl? No lie.
Reply
:iconlilysong182:
lilysong182 Featured By Owner Oct 3, 2015
me to!
Reply
:iconntsefan:
NTSEFAN Featured By Owner Oct 3, 2015
Really? I'm surprised!
Reply
:iconlilysong182:
lilysong182 Featured By Owner Oct 3, 2015
hes looks so much like a girl to me xD
Reply
:iconntsefan:
NTSEFAN Featured By Owner Oct 3, 2015
Same here. XD

I mean this goes way back then, when I was still new to the fandom, when I was looking through random pics, when I first saw Masky, I thought he was a girl, because due to his mask and short hair. I mean the way he looks, he almost looked like a girl with soulless jet black eyes, short hair and black lips. Eventually when I looked at the pics much more closer and watched some videos from MH, I soon found out he was a guy.

His appearance still gets to me. XD
Reply
:iconlilysong182:
lilysong182 Featured By Owner Oct 3, 2015
me to XD
Reply
:iconntsefan:
NTSEFAN Featured By Owner Oct 3, 2015
Guess we have something in common. XD
Reply
:iconlilysong182:
lilysong182 Featured By Owner Oct 4, 2015
yep XD
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Aug 14, 2015  Hobbyist Digital Artist
Really ? When I saw MH for the first time, I thought he was a puppet.
Reply
:iconntsefan:
NTSEFAN Featured By Owner Aug 14, 2015
Yep, it's the truth. I think it was because of his appearance and the short hair is why.
Reply
Hidden by Owner
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Jun 27, 2015  Hobbyist Digital Artist
As long as there's not abuse, it's an okay ship.
Reply
:iconpokemonfanreshiram:
POKEMONFANreshiram Featured By Owner Jun 27, 2015  Hobbyist Digital Artist
I like the Zalgo and ShadowLurker ship better
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Jun 28, 2015  Hobbyist Digital Artist
Me too. ^^
Reply
:iconpokemonfanreshiram:
POKEMONFANreshiram Featured By Owner Jun 28, 2015  Hobbyist Digital Artist
^-^
Reply
Hidden by Owner
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Jun 25, 2015  Hobbyist Digital Artist
What ? ._.
Reply
:icontazhie04:
tazhie04 Featured By Owner May 12, 2015  Hobbyist Digital Artist
Tazhie:Zalgo,have you seen Masky?i want him to help me from-OH MY GOD!!
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner May 14, 2015  Hobbyist Digital Artist
Pfffffffffft. :XD:
Reply
:icontazhie04:
tazhie04 Featured By Owner May 14, 2015  Hobbyist Digital Artist
Tazhie:Zalgo,what are you doing?!
(IKR)
Reply
:iconjenoparagas:
JenoParagas Featured By Owner Feb 17, 2015
They're Busy.
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Feb 18, 2015  Hobbyist Digital Artist
They're going to sleep.

Jeff : :)
Reply
:iconiicolorx:
iiColorx Featured By Owner Dec 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
W̻̜̙̹̲̓̑ͪ͊̏́͜͝h̨̠̺̠̼̯̗̲͉͑̄͋ͥͯͣͦ̃̚͝a͇̟͎̰̲̥̹̋̒ͣt̮̫̰̲͌̿̈́ͯ̋͛͒̔ͬ͜͜ ̷̻̻͍̬͖̤̈ͨ͒̆ͣ͒̾ḑ̵̩͓̭͈͕̳̯̫̥̂ͧ͊ͮ͛ṍ̴͍͇̥̟̝̄̀̚ͅ ͐͌ͪ͑̌ͨ͆ͪ͏̪͈͚̟̲̰̯̲͜͝w̵̷̛͈̯͇͉̩̠̘̯̰̑̐ͥͯͯè̢̼̺͆̿̂͡ ̜̗͎̤̝̒̆ͦ̑h̥̻̪͖̼̅̌͐ȃͦͥͦͥ͒̆̚̚͏̱v̾ͣ͛͌ͧ̀͏͏̱͙̘̻ͅę̣̲̅̅ͧ̀ͮ̌ͬ̓̕ ͫ̓̉҉̼̤̗̤̣̺͓͠h̹̼̹ͨ̃ͯ͂̀̅ͫͥ͑͟e̺̗̩̳̊̎͆̈́̚͢͞r̯͈̩̱̪̪͈ͯ͋͂͂ͣ̈́é̸̽̆ͨ̍͊͏͏̝̤?̨̩̮͉ͩͪ̉͑̇͂̎ͦ͟ ̧͔̥͍̥̯͙̳͆͌ͧ̃ͥ̾ͨ͟
Reply
:icondemonicalex:
DemonicAlex Featured By Owner Mar 7, 2015  Hobbyist Digital Artist
HOLY SHIT ZALGO WRITING SIGN
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Dec 25, 2014  Hobbyist Digital Artist
Yaoi. XD
Reply
:iconaskragthewolf:
AskRagTheWolf Featured By Owner Dec 19, 2014  Student Filmographer
NICE infamous   (BTW Its jacksallyfan12)
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Dec 20, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks ! ^^
Hi there !
Reply
:iconaskragthewolf:
AskRagTheWolf Featured By Owner Dec 20, 2014  Student Filmographer
your welcome ":3
Reply
:iconicecrystalthealicorn:
IceCrystalTheAlicorn Featured By Owner Nov 26, 2014  Student General Artist
O////O
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Nov 26, 2014  Hobbyist Digital Artist
B3
Reply
:iconconsensusmaximus:
Hmmmm. A Zalgo too Sensual hmmm?
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Sep 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
I guess.
Reply
:iconconsensusmaximus:
ConsensusMaximus Featured By Owner Sep 28, 2014
You guess, Infamy? My eyes tell my brain he is caught havin' a good time with Timothy or about too. xD Hella hot still.
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Sep 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
Yeah ! X3
Reply
:iconconsensusmaximus:
ConsensusMaximus Featured By Owner Sep 29, 2014
Hehehe. >;3 Indeed.
Reply
:iconskullkittenz21:
Skullkittenz21 Featured By Owner Sep 11, 2014  Hobbyist General Artist
everypasta is into that ship, huh.........OH GOD YOU'RE RIGHT
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Sep 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
It's true ! O.O
Sapphire is a genius.
Reply
:iconlenu12:
lenu12 Featured By Owner Sep 4, 2014
oh no she didn't  oooooooooooooooooooooooooooo!!
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Sep 5, 2014  Hobbyist Digital Artist
Aaaaaaaaaaaaaaah ! :iconomgcatplz:
Reply
:iconlenu12:
lenu12 Featured By Owner Sep 5, 2014
muahahahaomg cry 
Reply
:iconmxm777:
mxm777 Featured By Owner Sep 4, 2014  Hobbyist Traditional Artist
hoodie: masky snif sniff
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Sep 5, 2014  Hobbyist Digital Artist
Zalgo : C'mere you too ! <3
Reply
:iconmxm777:
mxm777 Featured By Owner Edited Sep 5, 2014  Hobbyist Traditional Artist
ok?


please write back  fast
Reply
:iconchristinekapsalaki:
ChristineKapsalaki Featured By Owner Aug 27, 2014  Hobbyist Traditional Artist
OMGOMGOMGOMGOMGOMG
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Aug 27, 2014  Hobbyist Digital Artist
Huehue. >:3
Reply
:icondbzlover880:
dbzlover880 Featured By Owner Aug 11, 2014
so kawiia
Reply
:iconxxinfamouswormxx:
XxInfamousWormxX Featured By Owner Aug 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
Lol. X3
Reply
:iconintellectadmirer:
IntellectAdmirer Featured By Owner Aug 8, 2014  Hobbyist General Artist
So..... What exactly did they just do 8o
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 19, 2014
Image Size
277 KB
Resolution
1626×926
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
9,083 (2 today)
Favourites
167 (who?)
Comments
400
Downloads
17
×